Nieuwe tekst: Onze Vader

Wellicht heeft u het al in de krant gelezen: Er is een nieuwe tekst van het onze zo vertrouwde Onze Vader. Waarom vraagt u zich wellicht af? Sinds het begin van het nieuwe millennium leefde de wens in de wereldkerk om tot een nieuwe vertaling van de liturgische boeken te komen. Taal is immers steeds aan veranderingen onderhevig. En door allerlei studies ontstaan ook nieuwe inzichten en beide zijn meegenomen in de nieuwste vertalingen van de Heilige Schift. Gevolg is dat de teksten in de liturgische boeken niet meer daarbij aansluiten. Als we spreken over liturgische boeken, dan hebben we het over de boeken die we gebruiken in de liturgie: het altaarmissaal, dat is het boek waarin alle gebeden/tafelgebeden staan. Als tweede de lectionaria, de boeken waaruit wij de Bijbelverhalen voorlezen en tenslotte het Evangeliarium, het boek waarin de Evangelieteksten voor de zondagen staan. Over de hele wereld zijn werkgroepen bezig om de liturgische teksten opnieuw te vertalen en dat is een tijdrovende klus. Ook voor het Nederlandstalige werkgebied is zo’n werkgroep bezig en deze begint resultaten af te leveren. Deze resultaten worden dan eerst nog besproken en goedgekeurd in de bisschoppen- conferentie. Dat het tijd werd voor nieuwe vertalingen moge duidelijk zijn. Onze liturgische boeken stammen uit de tijd van na het Tweede Vactiaans Concilie (1962-1965). Tel daar een jaar of 15 bij op voor de vertaling en dan zijn onze liturgische boeken verschenen eind jaren 70 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn de eerste proeven van een nieuwe vertaling van het altaar missaal en de lectionaria beschikbaar. Deze zijn mei 2015 uitgegeven in een ‘klein missaal’ en het boek ‘Verbum Domini’ (woord van de Heer). De vertalingen zijn in meer hedendaags Nederlands en meer getrouw aan de Latijnse grondtekst. En zo komt er dus ook een nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Ik geef u hier de tekst:

 

Onze Vader, die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw rijk kome

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

De nieuwe tekst is een samensmelting van de Belgische en Nederlandse oude tekst zodat we nu in Nederland en het Nederlandstalige deel van België dezelfde tekst gebruiken. Tegelijk komt ze dichterbij de tekst zoals deze in de protestantse traditie wordt gebeden. Waarschijnlijk zullen we het nieuwe Onze Vader vanaf de Advent gaan bidden in onze parochies. Het zal wel even wennen zijn, maar dat maakt ook dat we weer met andere ogen gaan kijken naar ons zo vertrouwde gebed. Een klein beetje anders kan ons zo helpen om ons opnieuw te bezinnen op wat we bidden en waarom.

En dat is een verrijking op zich!

Jeroen Hoekstra, diaken.