Over ons

ONZE PAROCHIE

Onze parochie in het dorp Kudelstaart, is gelegen aan de Westeinderplassen. Kudelstaart maakt onderdeel uit van de gemeente Aalsmeer. Het dorp is de afgelopen jaren flink gegroeid en nog steeds ontwikkeld het dorp zich. De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp aan de Kudelstaartseweg. Onze contactgegevens vindt u HIER.

In deze parochie-info vindt u de verschillende werkgroepen die zich actief inzetten om het “Samen Kerk zijn” gestalte te geven in Kudelstaart. Specifieke informatie kunt u vinden in de Parochiegids. Meer informatie omtrent de diaconale werkgroepen kunt u HIER vinden. Meer informatie omtrent de sectoren kunt u HIER vinden. Meer informatie omtrent de kerkkoren en overige werkgroepen kunt u HIER vinden.

Naamgeving van R.K. Kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart:

24 juni geboorte van H. Johannes de Doper

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kindje op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?

Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.

En Maria sprak:
Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heerser ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israel heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. (Lc.1, 39-56)*

Johannes werd ongeveer een half jaar voor Jezus geboren. De ouders van Johannes waren Elisabeth en Zacharias. Ze waren beide reeds op hoge leeftijd. Elisabeth was onvruchtbaar. De engel Gabriel echter meldde aan haar man, Zacharias, dat zijn vrouw moeder zou worden van een zoon. Ze zouden hem de naam Johannes moeten geven. Zacharias wilde daarvoor een teken en de engel ontnam hem zijn spraak. Bij de geboorte van hun zoon zou Zacharias zijn spraak weer terugkrijgen, sprak de engel Gabriel. En zo geschiedde het.
Johannes trok op dertig jarige leeftijd de woestijn in en kondigde overal de komst van de Messias aan. Hij predikte een doopsel van bekering en wees het Lam Gods aan. Omdat hij voor zijn geboorte reeds Jezus hoorde en vervuld werd van God geest, wordt bij Johannes niet alleen zijn sterfdag maar ook zijn geboortedag gevierd.

Wie is Johannes de Doper?

Onder de heiligen uit het evangelie neemt Johannes de Doper een vooraanstaande plaats in (Mt. 11, 11; Lc. 1, 15). Zijn moeder Elisabeth was al hoogbejaard bij zijn geboorte. Johannes trok zich eerst terug in de woestijn (Lc. 1, 80) en begon zijn boeteprediking rond de jaren 28-29 van onze tijdrekening. Hij diende een doopsel van boetvaardigheid toe en kondigde de Messias aan, die hij in in de persoon van Jezus herkende.

De grootheid van Johannes de Doper ligt besloten in zijn zending als voorloper van de Messias. Hij leidde een streng leven. zoals de profeten van het Oude Testament, bijzonder zoals Elias (Mt. 11, 14), maar hij overtrof allen in heiligheid. Want hij moest getuigen van het Licht (Joh. 1, 8); aan hem openbaarde Jezus zich bij diens doop (Joh. 1, 28).

Zijn persoonlijkheid wordt gemarkeerd door de strenge levenswijze die hij zichzelf oplegde en aan anderen predikte, door het vaste vertrouwen in zijn roeping als Gods afgezant en door zijn nederigheid tegenover Degene die na hem moest komen (Joh. 3, 30). Christus prijst hem dan ook als “de grootste onder de kinderen der vrouwen” (Mt. 11, 11).

De verering van Johannes de Doper

In de vierde eeuw was de verering van Johannes de Doper reeds overal verspreid. Talloos waren de kerken , die hem waren toegewijd (in Rome de basiliek Sint Jan van Lateranen).
Het bekendste feest van westerse oorsprong is de geboorte van Johannes de Doper. Dit wordt gevierd op 24 juni (6 maanden voor de geboorte van Christus).

Er is nog een tweede feest ter ere van Johannes de Doper, namelijk dat van zijn onthoofding; dit gedenkfeest wordt op 29 augustus gevierd. Johannes de Doper werd onthoofd op bevel van Herodes, omdat hij hem berispt had n.a.v. zijn affaire met Herodias, de vrouw van zijn broer (Lc. 6, 27).

Patroon van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, smidse, kuipers, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, dansers, muziekanten, zangers, huisdieren, schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, Maltezer ridderorde.
Patroon tegen: hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst, hagel

* ©Katholieke Bijbelstichting ‘s-Hertogenbosch, Willibrordvertaling 1978

Bron: Heiligennet